Gaudi SG s.r.o. - nákup a prodej starý originální stylový nábytek - komody, skříně, zrcadla, lustry, postele, křesla a stolky...

   777 638 641 - info@gaudisg.cz    » Hlavní stránka | » Nákupní řád | » Jak nakupovat | » Zpravodaj

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Gaudi SG.cz
(§ 273 odst. 1 Obchodního zákoníku)


Následující ujednání jsou všeobecně platnými Všeobecnými obchodními podmínkami, jež blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – společnosti Gaudi SG s. r. o., IČ: 28290861, se sídlem Brno, Kosíkova 2332/1, PSČ 62800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 58791, dále jen „prodávající“, a jeho zákazníků – dále jen „kupující“.I.
Uzavření smlouvy

1. Kupní smlouva mezi Gaudi SG, jako prodávajícím, a Zákazníkem, jako kupujícím, nabývá platnosti a účinnosti okamžikem akceptace odeslané  objednávky kupujícího společnosti Gaudi SG na e-mail info@gaudisg.cz.

2. V jednotlivých případech, zejména pokud cena objednaného zboží přesáhne částku ve výši 20.000,- Kč, je prodávající oprávněn podmínit dodání zboží úhradou finanční zálohy kupujícím. Výši této zálohy a lhůtu pro její úhradu stanoví prodávající.

3. Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky - ověření údajů v objednávce uvedených. Autorizace objednávky může být prodávajícím provedena písemně nebo telefonicky. V případě, že kupující požadovanou autorizaci odmítne, je prodávající oprávněn k jím učiněné objednávce nepřihlížet.

4. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího, jenž jsou pro obě smluvní strany závazné a jimiž jsou obě smluvní strany povinny se řídit, ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky, stejně jako akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů.

5. Kupující je povinen do objednávky a případných dalších formulářů či listin uvádět pouze pravdivé a aktuální údaje.

6. Kupující není oprávněn uzavřít jménem třetích osob kupní smlouvu s prodávajícím, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas. V případě, že k uzavření kupní smlouvy dojde bez tohoto souhlasu, nabývá práva a povinnosti z této smlouvy v plném rozsahu osoba, jenž smlouvu fakticky uzavřela.

7. Kupující je oprávněn do 24 hodin od okamžiku odeslání objednávky prodávajícímu od této odstoupit.

II.
Ochrana osobních údajů

1. Prodávající prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas s používáním údajů (s výjimkou osobních dat, na která se vztahují zvláštní právní předpisy) poskytnutých v této souvislosti s objednávkou služeb pro jejich :

- použití pro marketing v rámci služeb prodávajícího, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

3. Kupující prohlašuje že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

4. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje kupujícího poskytnuté mu dle odst. 2 neposkytne třetím osobám.


III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce – kupní smlouvě, jehož specifikace jakou jsou např. rozměry, váha, barevné provedení, je uvedena přímo ve smlouvě – objednávce na internetové adrese Gaudisg.cz. Výrobce si vyhrazuje právo učinit technické změny na výrobku.

2. Vyobrazení výrobků, zejména jejich barevné provedení, je pouze ilustrační. Rozhodnou je specifikace výrobku jenž je uvedena ve smlouvě – objednávce.

IV.
Místo plnění

Místem plnění je sklad či provozovna prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě k dopravě kupujícímu, případně kde si je kupující osobně převezme.


V.
Ceny a platby

1. Ceny za zboží uvedené na internetových stránkách www.gaudisg.cz jsou platné ke dni objednání zboží. Akční ceny jsou platné do vyprodání zásob a nebo další aktualizace nabídky.
Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců. O tyto změny cen budou ceníky průběžně aktualizovány.

2. Vlastnické právo přechází na kupujícího až úplným uhrazením kupní ceny. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

3. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy.

4. Kupní cenu objednaného zboží je možné uhradit:
a) převodem z účtu na účet oproti vystavené faktuře
b) platbou v hotovosti

5. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

6. V případech kdy kupujícím došlo k úhradě kupní ceny a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, je prodávající povinen o této skutečnosti kupujícího neprodleně informovat a vrátit mu poskytnuté plnění.

VI.
Dodací lhůty

Lhůta k dodání zboží kupujícímu počíná běžet dnem uzavření kupní smlouvy. V případě, že objednané zboží má prodávající skladem, je povinen je předat dopravci do pěti pracovních dní po dni ve kterém došlo k potvrzení objednávky kupujícímu. V případě, že objednané zboží není skladem nebo je nebude možné dopravci předat do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky, je prodávající povinen oznámit tuto skutečnost kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání (dodací lhůtě) nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním, který je schopen dodat ve lhůtě do pěti dní. Prodávající je povinen si v tomto případě vyžádat výslovný souhlas kupujícího se změnou předmětu smlouvy.

VII.
Doprava a poštovné

1. Objednané zboží je kupujícímu dodáno prostřednictvím  přepravní společností dle výběru kupujícího.

2. Cena za dopravu a balné je kupujícímu prodávajícím sdělena samostatně emailem na adresu z níž byla učiněna objednávka zboží, případně na jinou adresu kupujícím uvedenou.

3. Cenu za dopravu a balné hradí kupující samostatně při převzetí zboží dopravci, nikoli předem prodávajícímu.

VIII.
Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a následně prodávajícímu. Pokud kupující zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn zásilku odmítnout.

2. V případě porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupující povinen sepsat s dopravcem reklamační protokol o porušenosti zásilky a následně o této skutečnosti informovat prodávajícího.

3. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného dodacího listu, ve kterém kupující stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky.

IX.
Smluvní pokuta

1. Smluvní strany se dohodly, že pro případ kdy prodávající předá zboží objednané kupujícím dopravci a kupující toto zboží od dopravce bez zavinění prodávajícího nepřevezme, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 400,- Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

X.
Záruka

1. Záruku na prodávané zboží poskytuje prodávající, není-li na internetových stránkách www.gaudisg.cz u daného zboží uvedeno jinak, dle obecně závazných právních předpisů zejména ust. § 620 odst. 1 občanského zákoníku po dobu 24 měsíců.

2. Záruční doba začíná při osobním odběru objednaného zboží kupujícím běžet dnem ve kterém došlo kupujícím k převzetí zboží od prodávajícího. V případě doručování objednaného zboží prostřednictvím dopravce začíná záruční doba běžet dnem potvrzení přepravního (dodacího) listu kupujícím.

3. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.

4. Případnou reklamaci zboží je kupující povinen uplatnit v sídle prodávajícího – Gaudi SG s.r.o., Kosíkova 1, Brno, 628 00, po předchozí telefonické nebo písemné domluvě.

5. Kupující je při uplatnění reklamace povinen prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím zejména předložením dokladu o nákupu zboží (faktury). O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci. Kupující je povinen v něm podrobně popsat vadu výrobku a uvést jaký způsob vyřízení reklamace dle ust. § 622 občanského zákoníku požaduje.

XI.
Práva z odpovědnosti za vady

1. Práva z odpovědnosti za vady u věcí použitých zaniknou, nebyla-li kupujícím vůči prodávajícímu uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.

2. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

XII.
Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující má jako spotřebitel dle ust.§ 53 odst. 7 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, a to do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží. Toto ustanovení dle odst. 8 téhož ustanovení občanského zákoníku nevztahuje na smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.

2. Odstoupení od smlouvy musí být kupujícím odesláno nejpozději v poslední den zákonné 14ti denní lhůty ode dne převzetí objednaného zboží, dále pak nejpozději do 14 ti dnů od odstoupení odeslat zboží prodávajícímu zpět. Kupující je povinen do průvodního dopisu uvést číslo objednávky a číslo účtu na které má být vrácena uhrazená kupní cena.

3. Kupující je při odstoupení od smlouvy povinen neprodleně odeslat nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu, bez dobírky prodávajícímu zpět. Zaslání zboží zpět prodávajícímu na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou budou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Vzhledem k této skutečnosti doporučuje prodávající kupujícímu zásilku pojistit.

4. Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, pokud mu tyto náklady prokazatelně v této souvislosti vzniknou.

5. Prodávající je povinen, po obdržení kupujícím vráceného nepoškozeného zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu, vrátit bez zbytečného odkladu kupujícímu zpět uhrazenou kupní cenu za zboží na číslo účtu uvedené v průvodním dopise dle odst. 2, nejpozději do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy, avšak pouze pokud již obdržel zpět zboží.

XIII.
Rozhodčí doložka

Prodávající a kupující prohlašují, že veškeré spory vznikající z mezi nimi uzavřené smlouvy a v souvislosti s ní budou projednávány a rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení před rozhodcem jmenovaným Českou asociací pro arbitráž, s.r.o., IČ 27688798. V řízení bude postupováno ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydaných touto společností, a to v jejich znění účinném ke dni doručení žaloby do sídla označené společnosti. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že řízení bude vedeno online formou dle článku VIII. uvedeného Rozhodčího řádu. Rozhodčí řád a Poplatkový řád jsou zveřejněny na internetové adrese www.spory-online.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je možné také řešit prostřednictvím České obchodní inspekce (ČOI), internetová adresa subjektu (www.coi.cz).

XIV.
Závěrečná ustanovení


1. Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit. Veškeré změny uveřejní prodávající na svých internetových stránkách.

2. Změna Všeobecných obchodních podmínek nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

3. Prodávající je povinen zaslat kupujícímu na jeho písemnou žádost znění Všeobecných obchodních podmínek platných pro dřívější období.


Tyto obecné Obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.4.2009.
Reklamační řád

Gaudi SG s. r. o.
se sídlem Brno, Kosíkova 2332/1, PSČ 62800
IČO 28290861
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 58791

Reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb, Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


I.
Právo na uplatnění reklamace
1. Práva z odpovědnosti za vady je kupující povinen uplatnit v sídle společnosti Gaudi SG s. r. o. nebo prostřednictvím pošty nebo dopravce na adresu Kosíkova 1, Brno, 628 00.
2. Kupující je povinen průkazným dokladem doložit, že zboží bylo zakoupeno v prodejně nebo v internetovém obchodě společnosti Gaudi SG s. r. o. Průkazným dokladem je vždy originál dokladu o zakoupení zboží. Při uplatnění reklamace obdrží kupující reklamační protokol, jímž je povinen se prokázat při vypořádání reklamace.
3. Reklamace se nevztahují na případy:
a) vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k použití) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (poškození v důsledku nadměrného zatěžováním nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci)
b) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů, nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě
c) živelné katastrofy
d) neodborné instalace
e) poškozením zboží při přepravě.
II.
Odpovědnost prodávajícího

1. Společnost Gaudi SG s. r. o. odpovídá při prodeji zboží za to, že zboží má stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Společnost Gaudi SG s. r. o. odpovídá dále za to, že zboží je bez vad a odpovídá případným technickým normám.

2. Společnost Gaudi SG s. r. o. neodpovídá u věcí použitých za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

III.
Odpovědnost za vady
1. V případě, že věc není při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, tzn. je s ní v rozporu – trpí vadami, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci nebo její opravou.
2. V případě, že nelze provést výměnu věci nebo její opravu dle odst. 1 je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
3. Ustanovení odst. 1, 2 se nepoužijí v případě, že kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
4. Jde-li o věci prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, jež vykazuje vadu za níž odpovídá prodávající, je kupující oprávněn požadovat výměnu věci nebo přiměřenou slevu z uhrazené kupní ceny.
5. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, je považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly
- sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího,
- provedeny zákazníkem a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo uvedení věci do provozu.
IV.
Lhůta pro uplatnění reklamace
1. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
2. U věcí použitých práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím.
3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník je povinen rozhodnout o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
V.
Záruční doba
1. Záruční doba pro práva z odpovědnosti za vady věci činí, s výjimkami uvedenými v ust. § 620 odst. 1 občanského zákoníku, 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
2. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy byl kupující po skončení opravy povinen zboží převzít.
3. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
4. Dojde-li v rámci uplatnění odpovědnosti za vady k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
VI.
Odstranění vad
1. V případě, že lze vadu výrobku odstranit, je prodávající povinen ji bezplatně, bezodkladně a řádně odstranit.
2. Nelze-li s ohledem k povaze vady provést její odstranění, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím výměnu věci, nebo v případě, že jde o vadu součástky věci, výměnu této součásti.
3. V případě, že není z povahy vady možné ji odstranit, ani není možné věc nebo její součástku vyměnit, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.
4. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, je kupující oprávněn požadovat výměnu věci anebo má právo od smlouvy odstoupit.
5. Pokud neodstranitelná vada věci nebrání jejímu řádnému užívání a nepožaduje-li kupující její výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
6. V případě, že vada věci nebyla odstraněna ve lhůtě stanovené pro její opravu, považuje se vada za neodstranitelnou.
7. Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
VII.
Opětovné vyskytnutí vad
1. Kupující je oprávněn požadovat výměnu věci nebo odstoupení od kupní smlouvy, jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
2. Opětovným výskytem vady po opravě se rozumí, jestliže se stejná vada, jenž byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.
3. O opětovný výskyt vady po opravě se nejedná, v případě, že se na věci vyskytne po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada.
4. Větším počtem vad věci se rozumí případ kdy věci v době uplatnění reklamace trpěla již alespoň třemi odstranitelnými vadami.
VIII.
Součinnost kupujícího
1. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou možnou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. Kupující je povinen zejména předat při uplatnění reklamace věc čistou v souladu s hygienickými přepisy, nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.
IX.
Vyzvednutí zboží ze záruční opravy
1. Kupující je povinen vyzvednout si výrobek ze záruční opravy nejpozději do 1 měsíce ode dne ke kterému měla být vada odstraněna. V případě, že k záruční opravě došlo později, je povinen si vyzvednou výrobek do jednoho měsíce od vyrozumění prodávajícího o jejím provedení.
2. V případě, že výrobek nebude ve lhůtě uvedené v odst. 1 vyzvednut, je kupující povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění věci ve výši 150,- Kč + 21% DPH za každý započatý den uskladnění. Prodávající je oprávněn výrobek kupujícímu předat až poté co dojde k úhradě částky skladného.
3. V případě, že kupující nevyzvedne zboží ve lhůtě uvedené v odst. 1, je prodávající oprávněn zboží prodat a na výzvu kupujícího mu vyplatit výtěžek prodeje po odečtení nákladů prodeje a poplatku za uskladnění ve výši uvedené v odst. 2.
4. Pokud došlo kupujícím k uplatnění reklamace prostřednictvím pošty nebo prostřednictvím dopravce, je prodávající povinen doručit mu reklamované zboží stejným způsobem.
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.4.2009.


 

Tento internetový obchod provozuje společnost Gaudi SG s.r.o. se sídlem Kosíkova 2332/1, PSČ: 628 00, Brno.
IČ: 282 90 861, DIČ: CZ 282 90 861, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 58791